Here's how to say hail hi in elvish

Hail (Hi):
Ai