Here's how to say you re beautiful in dothraki

You’re beautiful:
Yer zheanae